Erschwingliche Sportkajaks – Top Qualität

   Seekajaks, Wanderkajaks, Einer/1er kajaks, Zweier/2er kajaks

Sit-Insides (SINKs)

Touring/See Kajak GRAPPER TR 13.7 Orange

seekajak grapper SITIN 420 Orange

Touring/See Kajak GRAPPER TR 13.7 Gelb

seekajak grapper SITIN 420 Yellow

Touring/See Kajak GRAPPER TR 11.8 Orange

seekajak grapper SITIN 360 Orange

Touring/See Kajak GRAPPER TR 11.8 Gelb

seekajak grapper SITIN 360 Yellow

Sit-On-Top-Kajaks (SOTS)